FORGOT YOUR DETAILS?

DOSYALAR

broşür 01.pdf

Tanıtım kataloğumuzu indirmek için tıklayınız.

İLETİŞİMDE KALALIM

En son haberleri almak için bültenimize abone olun.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

EKE Hukuk Bürosu, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere çalışanlarıyla olan iş ilişkilerinin yönetimi, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan davalar, gizlilik ve rekabet yükümlülükleri, iş kazaları ve rücu davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları ve mobbing konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Buna ilaveten; şirketlerin insan kaynakları ve muhasebe bölümlerine İş Hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler verilmekte olup, bu eğitimler sonrasında yerinde denetimlerle İş Hukuku ve şirket prosedürlerine uyum kontrol edilmektedir. İş Hukuku alanında şirketlere sunulan söz konusu hizmetlerin katma değeri hata maliyetlerini en aza indirmek ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesini yükseltmek olarak belirlenmiştir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

EKE Hukuk Bürosu, her türlü ticari işlem, şirket birleşmeleri ve devralmaları, ticari sözleşmeler, vergi ve mali mükellefiyetler, şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararları, ana sözleşme revizyonları, hisse devri ve sermaye artışları başta olmak üzere Ticaret Hukuku’nun ilgilendiği bütün alanlarda ve bu alanlarda ortaya çıkan ihtilaflarda şirketlere geniş ölçüde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

EKE Hukuk Bürosu, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Buna ilaveten, Şirketler Hukuku ile bağlantılı olarak, İflas Hukuku alanında büyük şirketlerin iflas tasfiye süreçlerini yürütmektedir. EKE Hukuk Bürosu; alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, taraflar arasındaki borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, ipoteğin veya rehinin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takiplerinin başlatılması, İcra Mahkemeleri ve genel mahkemeler nezdinde menfi tespit, istirdat, şikâyet, istihkak, itirazın iptali ve iflasın ertelenmesi davalarının ikamesi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

EKE Hukuk Bürosu; Gayrimenkul Hukuku alanında, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyet devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü işlemin idari mercilerde yapılması hizmetine ek olarak, tapu tesis, iptal, tescil, istihkak, kamulaştırma, izale-i şüyu, el atmanın önlenmesi gibi arsa ve gayrimenkul ile ilgili her türlü davanın takibi hususunda avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanda sunulan diğer hizmetler ise; ayni ve şahsi hak tesis sözleşmeleri, hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (due-dilligence), alım satım sözleşmeleri, mimari telif ve lisans anlaşmaları, alt yüklenici ve alım sözleşmeleri ile yönetim sözleşmeleri dâhil olmak üzere inşaat ile ilgili her türlü anlaşmanın yazımı.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

EKE Hukuk Bürosu; Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanlarında, yabancı müvekkillerine özellikle Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de bulundukları süre içerisinde yaşadıkları her türlü hukuki problemin çözümünde profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetlerden bazıları; yabancıların Türkiye’de oturma ve çalışma izni ve süre uzatım başvurularının yapılması ve takibi, Vatandaşlık ve Miras Hukuku konularında hukuki danışmanlık, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması.

Miras Hukuku

EKE Hukuk Bürosu; Miras Hukuku alanında, vasiyetname ve miras sözleşmesi tanzimi, mirasın taksimi ve Miras Hukuku’ndan doğan ihtilaflar başta olmak üzere veraset davaları, terekenin tespiti davaları, muvazaalı miras işlemlerine karşı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyet alacaklısı sıfatıyla açılacak mirasçılık davaları ve mirasın reddine ilişkin davaların takibi hususunda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

TOP